Ny støtteordning for balansefremmende tiltak på musikkfeltet

Hedvig Mollestad. Pressefoto: Arve Kjersheim.

Innarbeidede holdninger, strukturer og nettverk skaper kjønnsubalansen i norsk musikkliv. På oppfordring fra Kulturdepartementet gikk flere aktører i musikklivet i fjor sammen for å se på tiltak som kunne stimulere til bedre likestilling i bransjen. Prosjektet fikk tittelen Balansekunst og arbeidsgruppen har bestått av nyMusikk, MIC, MFO, Norsk jazzforum, Gramart, AKKS og Norges Musikkhøgskole. Et av foreslåtte tiltak var en støtteordning til prosjekter som har som formål å bedre kjønnsbalansen på musikkområdet.  Arbeidsgruppen er svært glade for at Kulturdepartementet nå har bevilget 1000 000 til en støtteordning i 2013.

Hva kan få støtte:

Tiltak og prosjekter som har som formål å fremme likestilling og bedre kjønnsbalansen på musikkfeltet. Det stilles ikke spesielle krav til prosjektenes karakter og omfang utover ordningens formål, men relevante områder kan være:

- ulike rekrutteringstiltak for å skape en bedre kjønnsbalanse i musikklivet.
- prosjekter som tar for seg normkritisk tenkning, holdninger og rollemodeller.
- prosjekter som bidrar til å skape nye eller videreutvikle allerede eksisterende strukturer og nettverk.

Vellykket svensk modell

Balansekunstprosjektet bygger på det svenske Jämställdhetsprosjektet hvor den svenske staten har bevilget åtte millioner over fire år for å jobbe med likestilling i musikklivet. Gjennom møter, samtaler og dialog med det frie musikklivet; musikere, arrangører og musikkutdanning, har Jämställdhetsprosjektet undersøkt hva som allerede gjøres på området, og slik kartlagt behov og initiert prosjekter. De har gjennomført en rekke vellykkede workshops, konferanser og seminarer på flere nivå for å øke bevisstheten rundt problematikken. I tillegg har de initiert tiltak som blant annet å skape en kanon av verk skrevet av kvinnelige komponister. Jämställdhetsprosjektet tildeler også prosjektstøtte med to årlige søknadsfrister. Prosjektet er nå inne i det andre året, og i Statens Musikverks rapport fra våren 2012 kan Jämställdhetsprosjektet vise til en lang rekke konkrete og vellykkede prosjekter. Rapporten konkluderer med at Jämställdhetsprosjektet har lykkes i å øke bevisstheten i alle deler av musikklivet om den skjeve kjønnsfordelingen.

Balansekunst

Kulturdepartmentet har bevilget 1 mill. kroner til en forsøksordning som skal gå til likestillingsprosjekter på musikkområdet i 2013. Ordningen opprettes for å støtte og stimulere strategisk arbeid mot en bedre kjønnsbalanse i musikklivet.

Søknadsfrister er 15. mars og 1. juni. Ordningen forvaltes av Kulturrådet og søknadkriteriene finner du her.